ရုပ်ပုံပြသခြင်း။

ပေးရတယ်။

စက်ပစ္စည်း ၀၁
စက်ပစ္စည်း ၀၂
စက်ပစ္စည်း ၀၃
စက်ပစ္စည်း ၀၄
စက်ပစ္စည်း ၀၅
စက်ပစ္စည်း ၀၆
စက်ပစ္စည်း ၀၇

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

ထုတ်လုပ်မှု-လုပ်ငန်းစဉ် ၀၁
ထုတ်လုပ်မှု-လုပ်ငန်းစဉ် ၀၂
ထုတ်လုပ်မှု-လုပ်ငန်းစဉ် ၀၃
ထုတ်လုပ်မှု-လုပ်ငန်းစဉ် ၀၄
ထုတ်လုပ်မှု-လုပ်ငန်းစဉ် ၀၅
ထုတ်လုပ်မှု-လုပ်ငန်းစဉ် ၀၆
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ၀၇
ထုတ်လုပ်မှု-လုပ်ငန်းစဉ် ၈
ထုတ်လုပ်မှု-လုပ်ငန်းစဉ် ၀၉
ထုတ်လုပ်မှု-လုပ်ငန်းစဉ် ၁၀
ထုတ်လုပ်မှု-လုပ်ငန်းစဉ် ၁၁
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ၁၂

ပြပွဲ

ex01
ex02
ex03
ex06
ex05
ex04
ex07
ex08

အောင်လက်မှတ်များ

CER06
CER01
CER02
CER03
CER04
CER05
CER08
CER07
cer01
cer02